فروش مال غیر

اگر شکایت فروش مال غیر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان تاییـد جرم فروش مال غیر کمتر است .
نیازی به بودن شاکی در محکمه نخواهد بود.
وکیل میتواند در صورتیکه فروش مال بوسیـله دلال باشد اموال دلال را نیز توقیف نماید .
وکیل میتواند برای جبران زیان و زیان موکل و محکومیت فرد کلاهبردار اقدام نماید .
وکیل میتواند رضایت و یا نداشتن رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به بودن شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی تنها سبب تخفیف در مجازات کلاهبردار می شود و کلا از بیـن نخواهد رفت.)

متن کامل مقاله

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License