Talk

اگر طلاق از طرف زن بوسیـله وکیل صورت گیرد چه خصوصیت هایی دارد؟

در صورت دارا بودن شروط دوازده گانه حدودا پنج ماه وقت میبرد.
نیازی به بودن زن در محکمه نیست .
نیازی به بودن زن در جلسات داوری نیست.
همه حق و حقوق زوجه مثل مهریه و نفقه را وکیل میتواند دریافت کند.
انجام صیغه طلاق بدون بودن زن است .

منبع

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License