طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

به طور کلی زن حق طلاق ندارد و حق طلاق به مرد داده شده هست اما در صورتیکه زن یکـی از مسائل زیر را داشته باشد:

در مسائل ی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده هست که همـان شروط ۱۲ گانه ضمن عقد وصلت است .
در مسائل ی که زن به صورت شرط ضمن عقد وصلت یا عقد ضـروری دیگر وکالت بلاعزل برای انجام صیغه طلاق گرفته باشد.
متن کامل مقاله

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License