مشاور خیانت همسر چه کمکی به ما می کند؟

مشاور خیانت همسر چه کمکی به ما می کند؟

به توصیه روانشناسان برای دارا بودن یک رابطه سالم؛ ابتدا می بایست رابطه عاطفی را بهبود بخشید تا احساس پوچی و تنهایی در طرف مقابل پیش نیاید. نخستین نکته و احتمالا با ارزش ترین اقدامی که می توان در مواجه شدن با پیمان شکنی و خیانت انجام داد؛ حفظ آرامش و خونسردی است . چرا که چنان چه مدیریـت خود را از دست بدهید و غضب خود را ایجاد دهید؛ شانس دارد تصمیم گیری های آنی عواقب غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد. مشاوران مرکز با ارایه تکنیک های روانشناسی ابتدا کوشش در آرام نمودن و حفظ خونسردی شما داشته و پـس از آن با دقت به شرایط زندگـی و بازبینی شخصیتی همسـر شما و ریشه یابی علت پیمان شکنی و خیانت ؛ راه حل های مناسب جهت بهبود بخشیدن رابطه ر ابه شما ارایه می دهند.
برای مشاهده متن کامل مقاله خیانت زن به شوهر کلیک کنید.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License