درمورد دفتر وکالت

مفهوم لغوی وکالت:

تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ؛ وکالت عقدی است که به سبب آن یکـی ضمناً ن ؛ طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید وکالت دهنده را موکل و فردی که وکالت به او اعطا می شود را وكيل می گویند . در ادامه مفهوم قانونی وکالت را برایتان توضیح خواهیم داد.

منبع

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License