علل ننوشتن قرارداد کتبی از طرف صاحبکار چیست؟ چه آثاری دارد؟

علل ننوشتن قرارداد کتبی از طرف صاحبکار چیست؟ چه آثاری دارد؟

ننوشتن قرارداد کتبی بیـن کارگر و صاحبکار اثر چندانی در تاییـد یا نداشتن احراز رابطهٔ کار نداشته و تنها نفع برای صاحبکار در جایی هست که حقوق مورد توافق زیادتر از حقوق قانونی باشد تاییـد آن به عهدهٔ کارگر می باشد . در ایـن خصوص رویه بر حسب نحوهٔ پرداخت به کارگر است . در غالب مسائل هیئت مطالبهٔ فیش حقوق می‌کند و در غیر ایـن صورت مبالغ واریزی به حساب کارگر از طرف صاحبکار مبنای محاسبه قرارمی گیرد. نکته با ارزش در رویه محاکم کار ایـن هست که ایـن محاکم در صورت فقدان قرارداد یا فیش حقوقی مبلغ واریزی به حساب کارگر را مبلغ حقوق پایه تلقی کـرده و خصوصیت ها و بقیه مسائل را بر حسب آن محاسبه کـرده و حکم اجرا می‌نمایند. اکثر شرکت‌ها قوی کار خود را بیمه نمی‌کنند! در ایـن رابطه چطور می‌توان اقدام نمود؟ آیا صاحبکار موظف نمی باشد که نیروی خود را بیمه نماید ؟
متن کامل مقاله

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License