وکیل ملکی

تخلیه املاک مشاعی به چه صورتی انجام می شود ؟

مطابق یکـی از گروه بندی‌های معقول؛ دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود:

اولین ؛ خلع ید به معنای اخص یا همـان دعوای تملک که طی آن مالک ملک از بیـن بردن تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است .
دوم؛ دعوای تخلیه ید که در آن نداشتن تملک خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل؛ قانونی بودن تملک خوانده بر آن مورد قبول دو طرف دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک؛ خلاف قرارداد یا قانون هست و می بایست از آن از بیـن بردن تصرف شود. پس در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بیـن خواهان و خوانده وجود دارد. سوم دعاوی تملک می باشند که خود حاوی دعاوی تملک عدوانی و مزاحمت و جلوگیری از حق بوده و شانس دارد به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند. برای اطلاعات زیادتر با وکیل ملکی مشاوره نمایید

متن کامل مقاله وکیل ملکی

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License