اما و اگرهای حذف طلاق از شناسنامه

اما و اگرهای حذف طلاق از شناسنامه:

هم اکنون سازمان ثبت احوال کشور پیش نویس حذف طلاق از شناسنامه را آماده کـرده تا در اختیار نماینده های مجلس قرار بگیرد یا از طرف دولت پیگیری شود.حالا می بایست منتظر باشیم و ببینیم مجلس و دولت چه وقتی این مساله با ارزش را در قالب طرح یا لایحه در دستور کار قرار می دهند؛ موضوعی که در صورت تصویب می تواند اکثر مسائل و آسیب های اجتماعی خانواده ها را برطرف نماید .حذف نام همسـر قبلی از شناسنامه پـس از طلاق؛ دغدغه بسیار از مردان و زنانی هست که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسـر قبلی و طلاق و تزویج قبلی نباشد تنها قانون حذف نام همسـر قبلی از شناسنامه ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می شـود که مقرر کـرده است: « کلیه وقایع تزویج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و مراجعه و بذل مدت و فسخ نکاح می بایست در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت: در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد تزویج که به قوت خود باقی هست منعکس می شود .تزویج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. همان گونه که ملاحظه کردید تنها زن و شوهرانی که بیـن ایشان نزدیکـی واقع نشده باشد پـس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسـر قبلی و تزویج و طلاق مرتبط به آن را از بیـن ببرند.

منبع

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License