موافقت پدر با واگذاری حضانت

موافقت پدر با واگذاری حضانت

به سبب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال نیز حق و نیز تکلیف ابوین است . » و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که حاوی حق حضانت است؛ در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از ایـن تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد. اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظـر نماید یا به دیگری واگذارد؛ ولی چون تکلیف ذی‌حق نیز محسوب می‌شود نمی‌تواند از انجام ایـن تکلیف شانه خالی نماید . پس با وجود دلیل محکمه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد. ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در مشـخص فرد دارای حضانت عزم پدر و مادر دخالت ندارد بلکه ملاک اصلی در ایـن امر مصلحت طفل است . پس هر وقت مصلحت طفل برخلاف موافقت پدر و مادر باشد؛ ایـن توافق نمی‌تواند عملی شود؛ ولی هر وقت موافقت بر واگذاری حضانت بیـن پدر و مادر صورت گیرد و ایـن توافق به مصلحت طفل باشد محکمه می‌تواند ضمناً بر طبق ایـن توافق عمل نماید و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر نماید .اداره حقوقی قوه قضاییه در جواب به ایـن سوال که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط نماید ؟ اعلام کـرده است: «به سبب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین نیز حق است و نیز تکلیف قابل مصالحه نیست؛ چون حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کـرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنان است از نگهداری او امتناع نماید … پس اسقاط تکلیف جایز نیست.» در ادامه با روش ملاقات طفل بیشتر آشنا می شوید که به چه صورتی می باشد همراه ما باشید…

ادامه مقاله

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License