خلع ید

خلع ید

با سلام خدمت دوست ها عزیز و همیاران همیشگی ؛ در ایـن مطلب به خلع ید و مباحث مرتبط به آن پرداخته ایم .به طور کلی مستثواب پـس از اتمام قرارداد کرایه دو نیت دارد. یا اینکه با موافقت مالک قرارداد کرایه را تمدید نماید و مجددا از ملک کرایه شده بهره گیری نماید و یا اینکه ملک را تخلیه نماید . ولی مستثواب هیچ یک از نیت بالا را در نظـر نمیگیرد و نیت دیگری دارد و یعنی ملک را در تاریخ مقرر و پـس از تمام شدن آن تخلیه نمی نماید . در ایـن صورت عمل مستثواب به دلیل نداشتن قرارداد کرایه و یا تمدید آن و تخلیه نکردن ملک در حکم غصب است و مقررات مرتبط به غصب دربـار ه آن اجرا می شود . در اینجا مالک می بایست دعوای تخلیه ید را مطرح نماید و دادخوهست خلع ید به دلیل اینکه قرارداد کرایه میان ملک و مستثواب قبلا تنظیم شده هست رد می شود . که در ادامه بطور کامل آن را توضیح داده ایم . با ما همراه باشید .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License