حقوق و درآمد مشاور حقوقی

حقوق و درآمد مشاور حقوقی

مشاوران حقوقی که در سازمان های دولتی استخدام می شوند؛ ضمناً بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق اخذ می کنند. آنهایی نیز که در قسمت خصوصی کار می کنند؛ بنا به میزان تخصص؛ تجربه؛ توانایی و توافقی که با صاحبکار ی خود می کنند؛ درآمدهای متفاوتی دارند. در جدیدترین تحقیق صورت گرفته در اواخر سـال ۱۳۹۲ بوسیـله تعدادی از متخصصان شغلی کشور؛ گروه های متفاوت شغلی از نظـر درآمدی مورد بازبینی قرار گرفته اند. بر ایـن اساس م بوسیله ی حقوق و درآمد کارشناس و مشاور حقوقی در سمت های متفاوت شغلی استخراج شده است . بعضـی از سمت هایی که در ایـن تحقیق برای کارشناس و مشاور حقوقی در نظـر گرفته شده اند حاوی کارشناس حقوقی؛ کارشناس قرارداد؛ وکیل؛ مشاور حقوقی و مدیر حقوقی می باشند که یک کارشناس و مشاور حقوقی می تواند در هر یک از آنان استخدام شده و کار نماید.

متن کامل مقاله

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License